Search form

Mga Kaazi 9:4

4Kamhan nadeeg iza daw nabatian naiza ya saba nga nagalaong nga Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo hao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index