Search form

Mga Kaazi 9:40

40Kamhan inpalogwa ni Pidro sirang tanan. Kamhan minlohod iza ka pag-ampo ka Diyos. Kamhan minsogo iza ka namola nga Tabita, bomangon ko naa! Kamhan min-imata di ya babazi. Pagpakakita ka naiza kan Pidro minbangon iza paglo-to.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index