Search form

Mga Kaazi 9:41

41Kamhan inhawidan ni Pidro ya alima na babazi ka pagpatindeg. Kamhan inpakarini ni Pidro ya mga balo nga babazi daw ya mga iba nga sakop ni Hisos kay inpakita kaniran si Dorkas nga nabohi ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index