Search form

Mga Kaazi 9:6

6Tomindeg di ko. Sominged di ko ngaro ka siyodad nga Damasko kay doro panabaan iko kon ono ya kanmong hinangen. Ani ini ya pagsogo ni Hisos kan Saolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index