Search form

Howan 1:10

10Pagdateng naiza dini ka kalibotan wara makakilala ya mga tao kanangiza bisan iza ya minhinang ka tibolos kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index