Search form

Howan 1:12

12Piro may mga iba nga tao nga mintoo nga si Kristo gazed iza. Kamhan minpasakop siran kanangiza. Kamhan inhinang naiza nga siran di ya mga maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index