Search form

Howan 1:15

15Iza ya impanan-og ni Howan kay dizan ka mga tao minbaskeg si Howan ka toong paghawag nga nagalaong nga wani di koman ya tao nga impanan-og nao kamazo nga ya ansonod pen kanao labaw gazed iza kanao kay ka wara pen hao matao daan ka iza nga bohi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index