Search form

Howan 1:18

18Waray nakakita ka Diyos sokad. Kamhan ya toong bogtong Maanak ani nagapasabot kanta kon ono ya hena-hena na Diyos kay nagakatibe siran daan paghela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index