Search form

Howan 1:25

25Kamhan minlaong siran kan Howan nga mated minlaong ko nga diri kon si Kristo iko, diri kon si Iliyas iko, diri kon iko ya propita nga kanaming intagadan agon kay ono sa nga nagapamenzag sa ko ka mga tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index