Search form

Howan 1:26

26Minsambag si Howan nga hao ya nagapamenzag ka mga tao ka sapa kamhan dakoza ka tenged mazo mindateng di ya isa nga tao nga wara kamo mahagdam kon sin-o sa iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index