Search form

Howan 1:29

29Pagsonod nga ka aldaw nakita ni Howan si Hisos nga nagapasinged ngarini kanangiza. Kamhan minlaong si Howan nga kilalhen mazo iza nga inngaranan ka Nati na Karniro nga impakapatay na Diyos dazaw mawaraan ka sala ya tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index