Search form

Howan 1:4

4Kamhan iza isab ya tag-iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan iton nga kinabohi ani ya makakawa ka kadeglem dalem ka hena-hena na tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index