Search form

Howan 1:41

41Kamhan nagapangita iza pagdali ka toong lomon nga si Simon kay inlaong nga nakitan nami ya Misayas. Na, ya kahologan na ngaran nga Misayas ani si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index