Search form

Howan 1:43

43Pagsonod nga ka aldaw minkaro si Hisos ka lopa nga Galiliya. Kamhan si Pilipo ani ya nakitan naiza. Kamhan minlaong iza nga somakop ko kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index