Search form

Howan 1:50

50Minsambag si Hisos nga Nataniyal, daw mintoo iko kanao kay impanaba nao nga nakitan nao iko dizan ka tenged na tanem nga igira? Labaw pen gazed kay-an ya nakitan mo nga kanaong mga hinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index