Search form

Howan 1:9

9Kay domatengay si Hiso Kristo nga matood nga kapawa kay iza ya makakawa ka kadeglem dalem ka hena-hena na tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index