Search form

Howan 10

1Kamhan minpamolinged iza kaniran mahitenged ka batasan na mag-aligrahay ka toong mga bohien. Minlaong iza nga simpan may alad nga inseldan ka mga bohien nga karniro. Na, ya matood nga nagaaligara min-azi iza dizan ka pirtahan na alad. Kamhan ya tao nga minpanik hinoa ka alad ani gazed ya kawatan daw tolisan. 2Kamhan ya tao nga nagaazi dizan ka pirtahan iza matood ya nagaaligara ka mga karniro. 3Kamhan abrihan na magbantazay ya pirtahan dazaw makaseled ya nagaaligara. Makilalhan dazon na mga karniro ya toong saba paghawag naiza ka kanirang tagsa tagsang ngaran. Kamhan mag-ona iza kaniran ngaro ka gawas. 4Pagpalogwa ka naiza kanirang tanan iza ya anhon-a kaniran pagpanaw. Kamhan nanonod siran kay nakakilala sa siran ka toong nga hinawag. 5Diri gazed siran ansonod ka laing tao kay mandalagan hinoa siran kay wara sa siran makakilala ka toong hinawag. 6Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga Yodayo kamhan wara siran makasabot kon ono ya kahologan.

7Agon minpanaba si Hisos kaniran pag-isab nagalaong nga sabten mazo ini nga ya pirtahan ka pagpaazi ka mga karniro ani hao. 8Kamhan ya mga kawatan daw tolisan ani ya mga mindateng paghon-a kanao daw mintoldo disab ka bakak piro diri antoo kaniran ya kanaong mga sakop. 9Ya pirtahan na alad hao gazed. Bisan sin-o ya ankilala kanao diri pahamtangan iza na Diyos ka kamatazen ka toong mga sala. Insakto isab ya pag-aligara nao kanangiza. 10Ya tood na mga kawatan gosto kawaten daw patazen daw daeten ya mga karniro. Kamhan ya tood nao hinoa anhatag hao kaniran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara daw madazaw gazed. 11Hao ya matood nga nagaaligara kaniran. Madazaw gazed ya kanaong pag-aligara kay andam hao ka pagpakapatay para kaniran. 12Lain ya batasan na sinoholan kay diri kon tag-iza iza ka mga karniro. Agon pagkita naiza ka maiseg nga ido andalagan dazon iza pagbiza ka mga karniro. Kamhan insakmit dazon siran na ido daw impadalagan. 13Ani gazed ya batasan na sinoholan kay sohol ka lamang ya toong hena-hena, diri an-aligara ka mga karniro. 14Minlaong sab si Hisos nga hao ya matood nga nagaaligara. Ya pagkaangay nao daw ya kanaong mga sakop 15singed iton ka pagkaangay nao daw ya kanaong Ama. Kamhan andam hao ka pagpakapatay para kaniran. 16May mga iba pen nga tao nga ansakop pen kanao nga diri kon Yodayo siran. Kinahanglan patiponon nao siran isab. Kamhan antoo siran ka kanaong hinawag. Kamhan isa kang ka tipon sirang tanan. Isa ka gihapon ya matood nga mag-aligrahay kanirang tanan. 17Kamhan hao ya naazakan na Ama kay andam hao ka pagpakapatay dazaw mabohi kasab hao pagbalik garing ka lebeng. 18Waray tao nga may mahimo ka pagpatay kanao kay hao ya ambeet kon mapatay hao daw diri. May gahem nao ka pagtogot ka kanaong pagkapatay. May gahem sab nao ka pagbawi ka kanaong kinabohi. Intagan hao na Ama kaini nga gahem. Ani ini ya pagpanaba ni Hisos kaniran.

19Pagpakabati na mga Yodayo ka mga panaba ni Hisos namag-inaway ya isa daw isa. 20Mataed ya nagalaong nga inboang iza na maonga. Diri kamo magpanalinga kanangiza. 21Minsambag ya mga iba nga ya tao nga inboang na maonga diri gazed iza makasindo singed kaiton. Kamhan waray mahimo na maonga ka pagdazaw ka mata na bota.

22Na, iton nga panahon mindateng di ya pista na mga Yodayo dini ka Hirosalem. Na, iton nga pista ani pagtaremdem na mga Yodayo ka pagdazaw niran ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. 23Panahon ka na amihan. Kamhan nagapanawpanaw si Hisos dizan ka inngaranan ka Diskanso ni Salomon nga dapit dizan ka dakolang lagkaw na Diyos. 24Kamhan inlibotan iza na mga Yodayo kay dazaw legsen pagpangotana nga daw dogay pen ya pagpakilala mo kanami? Kon si Kristo iko nga hari nga pinili na Diyos kon diri? Magpanan-og ko kanami dazaw mahagdam kami. 25Minsambag si Hisos nga impanan-ogan di kamo kamhan wara kamo magtoo. Intagan hao na Diyos ka gahem ka paghinang ka mga madazaw. Kamhan ya mga inhinang nao ani nagapamatood kamazo kon sin-o sa hao 26ambaza kay diri kamo antoo kay diri kon kamo ya kanaong mga sakop. 27Kon kamo ya kanaong mga sakop makilalhan gazed mazo ya kanaong mga panaba singed ka pagkilala na mga karniro ka tao nga nagaaligara kaniran. Mahagdam hao kon sin-o ya kanaong mga sakop. Kamhan hao kay insakopan niran. 28Anhatag hao kaniran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan diri gazed siran madara ngaro ka impirno. Waray makakawa kaniran garing ka kanaong paghawid. 29Kay ya Ama nao nga minhatag kaniran kanao labaw gazed iza ka gahem. Kamhan waray makakawa ka kanaong sakop garing ka paghawid na Ama nao. 30Ya Ama nao daw hao isa ka gazed.

31Pagpakabati ka na mga Yodayo kaini nga mga panaba ni Hisos namorot siran pag-isab ka mga bato kay pookon kontana iza. 32Kamhan nagalaong si Hisos kaniran nga impakita nao kamazo ya mataed nga madazaw nga hinang nga inpahinang ni Ama. Kay ono sa nga pookon mazo hao? Daw ono ya inhinang nao nga diri kamo maazak? 33Minsambag siran nga diri nami pookon tenged ka bisan isang hinang nga madazaw basta ya pagpanaba mo ka maonga mahitenged ka Diyos. Tao ka lamang iko kamhan nagapahinanghinang iko nga Diyos.

34Minsambag si Hisos nga dizan ka kamazong balaed may sinoyat nagalaong nga ya mga karaang oloolo na mga Yodayo siran ya mga ginoo ka mga tao. 35Iton nga sinoyat diri mahimo balhinen kawanihen ka kay ani impasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya mga karaang oloolo na mga Yodayo siran ya intagan ka sindo na Diyos. Kamhan siran ya inngaranan ka mga ginoo na mga tao. 36Hao ya pinili daw inpakarimbaba na Diyos ka pagtoman ka toong naazakan dini ka kalibotan. Kay ono sa kamo minbaheg kanao nga nagalaong nga maonga ya kanaong panaba mahitenged ka Diyos kay minpanaba hao nga hao matood ya Maanak na Diyos? 37Kon wara hao magtoman ka mga hinang nga naazakan na kanaong Ama diri kamo magtoo kanao. 38Kon nagahinang hao ka toong mga tarabaho, bisan wara kamo magtoo ka kanaong mga panaba, toohi mazo nga ya mga hinang nao garing gazed ka Ama kamhan makasabot kamo nga kami ni Ama isa ka gazed kami.

39Pagpakabati ka na mga Yodayo kaiza nga pinanaba ni Hisos dakpen kontana niran pag-isab piro min-azi iza dizan tenged kaniran. Kamhan nakalayas iza kaniran dini ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. 40Kamhan minbalik iza pag-isab dipi ka sapa nga Hordan doro dapit kaizang imbenzagan ni Howan. Kamhan nabilin iza doro. 41Kamhan mataed ya tao nga nangaro kanangiza. Namaglaong siran nga si Howan bisan wara iza maghinang ka timaan nga garing ka Diyos, matood gazed ya tanan mga panaba naiza kanami mahitenged kaini nga tao. 42Kamhan dizan kaniran mataed ya mga mintoo kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index