Search form

Howan 10:1

1Kamhan minpamolinged iza kaniran mahitenged ka batasan na mag-aligrahay ka toong mga bohien. Minlaong iza nga simpan may alad nga inseldan ka mga bohien nga karniro. Na, ya matood nga nagaaligara min-azi iza dizan ka pirtahan na alad. Kamhan ya tao nga minpanik hinoa ka alad ani gazed ya kawatan daw tolisan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index