Search form

Howan 10:16

16May mga iba pen nga tao nga ansakop pen kanao nga diri kon Yodayo siran. Kinahanglan patiponon nao siran isab. Kamhan antoo siran ka kanaong hinawag. Kamhan isa kang ka tipon sirang tanan. Isa ka gihapon ya matood nga mag-aligrahay kanirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index