Search form

Howan 10:18

18Waray tao nga may mahimo ka pagpatay kanao kay hao ya ambeet kon mapatay hao daw diri. May gahem nao ka pagtogot ka kanaong pagkapatay. May gahem sab nao ka pagbawi ka kanaong kinabohi. Intagan hao na Ama kaini nga gahem. Ani ini ya pagpanaba ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index