Search form

Howan 10:24

24Kamhan inlibotan iza na mga Yodayo kay dazaw legsen pagpangotana nga daw dogay pen ya pagpakilala mo kanami? Kon si Kristo iko nga hari nga pinili na Diyos kon diri? Magpanan-og ko kanami dazaw mahagdam kami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index