Search form

Howan 10:25

25Minsambag si Hisos nga impanan-ogan di kamo kamhan wara kamo magtoo. Intagan hao na Diyos ka gahem ka paghinang ka mga madazaw. Kamhan ya mga inhinang nao ani nagapamatood kamazo kon sin-o sa hao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index