Search form

Howan 10:3

3Kamhan abrihan na magbantazay ya pirtahan dazaw makaseled ya nagaaligara. Makilalhan dazon na mga karniro ya toong saba paghawag naiza ka kanirang tagsa tagsang ngaran. Kamhan mag-ona iza kaniran ngaro ka gawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index