Search form

Howan 10:32

32Kamhan nagalaong si Hisos kaniran nga impakita nao kamazo ya mataed nga madazaw nga hinang nga inpahinang ni Ama. Kay ono sa nga pookon mazo hao? Daw ono ya inhinang nao nga diri kamo maazak?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index