Search form

Howan 10:34

34Minsambag si Hisos nga dizan ka kamazong balaed may sinoyat nagalaong nga ya mga karaang oloolo na mga Yodayo siran ya mga ginoo ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index