Search form

Howan 10:35

35Iton nga sinoyat diri mahimo balhinen kawanihen ka kay ani impasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya mga karaang oloolo na mga Yodayo siran ya intagan ka sindo na Diyos. Kamhan siran ya inngaranan ka mga ginoo na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index