Search form

Howan 10:36

36Hao ya pinili daw inpakarimbaba na Diyos ka pagtoman ka toong naazakan dini ka kalibotan. Kay ono sa kamo minbaheg kanao nga nagalaong nga maonga ya kanaong panaba mahitenged ka Diyos kay minpanaba hao nga hao matood ya Maanak na Diyos?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index