Search form

Howan 10:38

38Kon nagahinang hao ka toong mga tarabaho, bisan wara kamo magtoo ka kanaong mga panaba, toohi mazo nga ya mga hinang nao garing gazed ka Ama kamhan makasabot kamo nga kami ni Ama isa ka gazed kami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index