Search form

Howan 10:41

41Kamhan mataed ya tao nga nangaro kanangiza. Namaglaong siran nga si Howan bisan wara iza maghinang ka timaan nga garing ka Diyos, matood gazed ya tanan mga panaba naiza kanami mahitenged kaini nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index