Search form

Howan 11

1Na, may isang tao nga nasakit ani ngaran si Lazaro nga taga Bitani. Taga dini disab si Mariya daw ya toong lomon nga si Marta. 2Na, si Mariya ani ya ambo-bo kay-an ka paahan ni Hisos ka mahamot daw tarapohan ka toong bohok. Maglomon iza daw si Lazaro nga nabedlay. 3Kamhan insogo ni Mariya daw si Marta ya isa ngaro kan Hisos dazaw ipakahagdam nga nagalaong nga Ginoo, iza nga kinaazak mo nabedlay iza. 4Pagpakabati ni Hisos minlaong iza nga ya tood na sakit ni Lazaro diri kon ikapatay. Hinoa pabet-an na Diyos dazaw ipakita naiza ya hinang nga madazaw gazed. Kay pasabten naiza ya mga tao nga Hao ya Maanak na Diyos.

5Na, maghigara gazed si Hisos daw si Marta daw si Mariya daw si Lazaro. 6Pagpakabati ni Hisos nga nasakit si Lazaro bisan dakola ya kalooy naiza kaniran nagatagad iza ka dowa pen ka aldaw dipi ka sapa. 7Pagdateng di na dowang ka aldaw minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga mamanaw di kita kamazo pagbalik ngaro ka lopa nga Yoda. 8Minsambag siran nga Maistro, daw ambalik pen ko ngaro? Pamokoon di ko kontana na mga Yodayo. 9Kamhan waray kawied naiza nga patazen iza kay mahagdam iza nga wara pen dateng ya tirmino. Agon minpamolinged iza kaniran nagalaong nga ka isang aldaw napolo may dowang ka oras ya kapawa. Kon aldaw ya kantang pagpanaw waray makasapdok kanta kay mapawa ya kalibotan. 10Kon ampanaw ya tao ka kahabzen masapdok iza kay diri iza makakita kon ankar-in sa iza kay madeglem di. Ani ini ya pagpanaba ni Hisos kaniran. 11Kamhan mindogang iza pagpanaba nga ya kantang higara nga si Lazaro natorog di iza. Karohon di nao kay pokawen nao iza. 12Minsambag siran nga Ginoo, kon iza ka iza natorog lamang madazaw iza ka toong masakit. 13Ya pamolinged ni Hisos mahitenged ka pagkapatay ni Lazaro silaong na mga sakop nga natorog ka iza. 14Kamhan impasabot ni Hisos kaniran nagalaong nga napatay matood si Lazaro. 15Kamhan tenged kamazo madazaw kay izang dini kaini wara hao doro ka pagkapatay ni Lazaro. Kay padakolaen kay-an ya kamazong pagsarig kanao pagpakakita mazo ka kanaong hinang. Mamanaw di kita kamazo ngaro. 16Kamhan si Tomas nga isang sakop nga indagnazan kan Kaloha minlaong iza ka toong kaibahan nga mag-iba di kita kan Hisos ngaro ka lopa nga Yoda dazaw mahilakip kita kan Hisos pagpatay kanangiza na mga Yodayo.

17Pagdateng ni Hisos ka longsod nga Bitani mahagdam iza nga si Lazaro opat ding ka aldaw dizan iza ka lebnganan. 18Kamhan ya Bitani nakatenged iton ka siyodad nga Hirosalem hapit magtolong ka kilomitro ya kaaro. 19Kamhan mataed ya mga Yodayo minkarini kanin Marta nga napatzan kay ampakig-angay ka kalised niran.

20Ka wara pen dateng si Hisos ka longsod nabatian ni Marta nga dizan di si Hisos. Kamhan minpanaw iza ka pagsogat kanangiza. Dizan pen ka lagkaw nagatagad si Mariya. 21Kamhan si Marta nagalaong kan Hisos nga Ginoo, izang dini kaini diri gazed mamola ya kanaong lomon kon dini ka ko. 22Hinoa mahagdam hao nga bisan koman anhatag ya Diyos kanmo ka bisan ono ya kanmong pangazoon. 23Minsambag si Hisos nga Day, ya kanmong lomon mabohi gazed iza pagbalik garing ka lebeng. 24Minsambag si Marta nga mahagdam hao nga mabohi iza pagbalik kay-an ka kataposan nga aldaw nga tirmino nga pagapanbohien di na Diyos ya mga napatay. 25Minsambag si Hisos nga hao ya ambohi ka mga napatay garing ka lebeng. Hao ya anhatag kaniran ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan ya tao nga mintoo kanao mabohi gazed iza pagbalik bisan min-azi iza ka pagkapatay. 26Kamhan diri gazed iza madara ngaro ka impirno kay intagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay mintoo iza kanao. Daw mintoo iko kaini? 27Minsambag si Marta nga Ginoo, matood iton. Mintoo hao daan nga iko gazed si Kristo nga Maanak na Diyos nga kanaming intagadan.

28Pagkakamhan ni Marta pagpanaba min-oli iza kay anhawag ka toong lomon nga si Mariya. Kamhan minpahenek iza ka toong saba nagalaong nga Mariya, waton di doro ya Maistro. Pakarohon ko naiza. 29Pagpakabati ka ni Mariya kaiza mindali iza pagtindeg kay an-apas iza ngaro kan Hisos. 30Kay si Hisos wara pen iza dateng ka longsod. Doro pen iza ka dapit nga inkarohan ni Marta gawas ka longsod. 31Ya mga Yodayo nga nagapakig-angay ka hinawa na napatzan pagpakakita ka niran nga mindali si Mariya pagtindeg daw paglogwa ka lagkaw minlopog siran kay silaong niran nga angkaro iza ka inlebngan dazaw anhaza iza doro.

32Pagdateng ni Mariya dizan kan Hisos minlohod iza dizan ka toong paahan. Kamhan magalaong iza nga Ginoo, diri gazed mapatay ya kanaong lomon kon dini ka ko. 33Pagpakakita ka ni Hisos ka pagpanhaza ni Mariya daw ya mga Yodayo nga toong kaibahan mabeg-at ya hinawa ni Hisos. Mindakola disab iza paghinawa tenged ka kalooy naiza kaniran. 34Kamhan nangotana iza daw hain mazo ilebeng iza? Minsambag siran nga Ginoo, ibahan mo kami doro ka lebnganan dazaw selengan mo. 35Kamhan si Hisos minhaza iza. 36Namaglaonglaong ya mga Yodayo nga selengi mazo, dakola gazed ya toong pagkaazak kan Lazaro. 37Namaglaong sab ya mga isa nga iza ya mindazaw ka mata na bota. Kamhan ono sa nga wara sa magtabang kan Lazaro dazaw diri mapatay.

38Pagdateng ni Hisos ka hininang nga talangban nga lebnganan mabeg-at isab ya toong hinawa ka kalooy. Na, dizan ka pirtahan na lebnganan may insira nga bato. 39Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kaw-a mazo ya bato! Si Marta nga napatzan nagalaong nga Ginoo, mabaho di iza koman kay opat ding ka aldaw ya paglebeng. 40Minsambag si Hisos nga izang dini kaini daw wara sa hao maglaong kanmo nga kon tomoo ko kanao makitan mo ya hinang nga ampasaza ka Diyos. 41Kamhan inkawa niran ya bato nga insira ka lebeng. Kamhan minhangad si Hisos daw minlaong nga Ama, palad pen kay kon anhangzo hao kanmo manalinga ko kanao. 42Mahagdam hao nga onay ko ampanalinga kanao. Minpanaba hao kanmo koman kay dazaw ya mga kataohan nga nagatindeg dini antoo siran nga iko matood ya minpakarimbaba kanao. 43Pagkakamhan naiza pagpanaba kaini minbaskeg iza ka toong paghawag nga Lazaro, lomogwa ko dizan kaiton! 44Pagkakamhan naiza paghawag minlogwa matood ya namola dizan ka lebeng. Binegketan pen iza ka panapton nakalakip ya toong alima daw paa. Impotos sab ya bayho ka panyo. Batasan iton na mga Yodayo kon magalebeng. Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kaw-an mazo ya panapton daw potos dazaw makapanaw.

45Kamhan ya mga mataed nga Yodayo nga min-iba kan Mariya mintoo gazed siran kan Hisos kay nakakita siran ka pagpabohi naiza kan Lazaro pagbalik garing ka lebeng. 46Kamhan may mga isa nga min-oli di siran kay ampakahagdam ka mga Parasiyo kaiton nga inhinang ni Hisos. 47Kamhan ya mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo impantipon niran ya mga malaas nga Yodayo. Pagtipon nirang tanan namagsabot siran nga ono sa ya hinangen ta kaiton nga tao kay mataed ya inhinang naiza nga makahatag ka kabereng ka tao. 48Kon pasagdan ta basi anpasakop kanangiza ya tanan mga tao. Kamhan sorongon kita na mga taga Roma daw geb-en ya dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pamatazen gazed kitang tanan nga Yodayo. 49Kamhan may isang oloolo nga labaw nga pari kaiton nga panahon si Kayapas ya ngaran. Nagabiaybiay iza kaniran nagalaong nga kolang pen gazed ya pagsabot mazo. 50Sabten mazo gazed ini nga madazaw kon patazen na mga taga Roma itong tao dazaw diri matibe ya tanan mga Yodayo pagkapildi. 51Na, ya ingkapanaba ni Kayapas diri kon toong kinaogaringen nga paghena-hena. Pinili iza nga labaw nga pari kaiton nga panahon. Kamhan impatandeg na Diyos ya toong hinawa ka pagpanaba ka matood nagalaong nga si Hisos kinahanglan mapatay iza para ka tanan mga Yodayo 52lakip isab ya mga tao nga diri kon Yodayo nga nangabelagbelag doro ka mga lain dapit dazaw maisa ka siran pagsakop ka Diyos. 53Kamhan sokad ka pagtipon na mga oloolo na mga Yodayo nagapadazon siran pagsabotsabot kon onhon niran pagpatay kan Hisos.

54Kamhan dini ka lopa nga hel-anan na mga Yodayo diri di si Hisos magapanawpanaw. Minpanaw iza hinoa hangtod nakadateng ka mamingaw. Kamhan mindateng iza ka longsod nga Iprim. Nabilin iza doro iba ya toong mga sakop.

55Pagkadogay kaiza hapit di andateng ya isang pista na mga Yodayo. Na, iton nga pista ani taremdemen na mga Yodayo ka paglibri na Diyos ka kanirang mga karaan ka pagkaoripen pen niran doro ka lopa nga Ihipto. Kamhan ya batasan niran ka pagtaremdem ka pista mangihaw siran ka mga nati na karniro. Mataed ya ankaro ka siyodad nga Hirosalem nga pistahanan. Garing siran ka bisan hain nga longsod. Minsazo siran pagkaro kay ya batasan niran amparigo siran anipen siran makapamista. 56Kamhan dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nangita ya mga tao kan Hisos piro wara sa iza dizan. Kamhan nangotana ya isa daw isa daw ono ya kamazong hena-hena? Daw antambong si Hisos ka pista kon diri? 57Insogo sab na mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo nagalaong nga kon may mahagdam ka hinel-an ni Hisos ipakahagdam dazon kay dazaw pamagdakpen iza pagdali.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index