Search form

Howan 11:16

16Kamhan si Tomas nga isang sakop nga indagnazan kan Kaloha minlaong iza ka toong kaibahan nga mag-iba di kita kan Hisos ngaro ka lopa nga Yoda dazaw mahilakip kita kan Hisos pagpatay kanangiza na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index