Search form

Howan 11:25

25Minsambag si Hisos nga hao ya ambohi ka mga napatay garing ka lebeng. Hao ya anhatag kaniran ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan ya tao nga mintoo kanao mabohi gazed iza pagbalik bisan min-azi iza ka pagkapatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index