Search form

Howan 11:28

28Pagkakamhan ni Marta pagpanaba min-oli iza kay anhawag ka toong lomon nga si Mariya. Kamhan minpahenek iza ka toong saba nagalaong nga Mariya, waton di doro ya Maistro. Pakarohon ko naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index