Search form

Howan 11:31

31Ya mga Yodayo nga nagapakig-angay ka hinawa na napatzan pagpakakita ka niran nga mindali si Mariya pagtindeg daw paglogwa ka lagkaw minlopog siran kay silaong niran nga angkaro iza ka inlebngan dazaw anhaza iza doro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index