Search form

Howan 11:33

33Pagpakakita ka ni Hisos ka pagpanhaza ni Mariya daw ya mga Yodayo nga toong kaibahan mabeg-at ya hinawa ni Hisos. Mindakola disab iza paghinawa tenged ka kalooy naiza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index