Search form

Howan 11:39

39Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kaw-a mazo ya bato! Si Marta nga napatzan nagalaong nga Ginoo, mabaho di iza koman kay opat ding ka aldaw ya paglebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index