Search form

Howan 11:41

41Kamhan inkawa niran ya bato nga insira ka lebeng. Kamhan minhangad si Hisos daw minlaong nga Ama, palad pen kay kon anhangzo hao kanmo manalinga ko kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index