Search form

Howan 11:42

42Mahagdam hao nga onay ko ampanalinga kanao. Minpanaba hao kanmo koman kay dazaw ya mga kataohan nga nagatindeg dini antoo siran nga iko matood ya minpakarimbaba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index