Search form

Howan 11:47

47Kamhan ya mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo impantipon niran ya mga malaas nga Yodayo. Pagtipon nirang tanan namagsabot siran nga ono sa ya hinangen ta kaiton nga tao kay mataed ya inhinang naiza nga makahatag ka kabereng ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index