Search form

Howan 11:48

48Kon pasagdan ta basi anpasakop kanangiza ya tanan mga tao. Kamhan sorongon kita na mga taga Roma daw geb-en ya dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pamatazen gazed kitang tanan nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index