Search form

Howan 11:49

49Kamhan may isang oloolo nga labaw nga pari kaiton nga panahon si Kayapas ya ngaran. Nagabiaybiay iza kaniran nagalaong nga kolang pen gazed ya pagsabot mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index