Search form

Howan 11:51

51Na, ya ingkapanaba ni Kayapas diri kon toong kinaogaringen nga paghena-hena. Pinili iza nga labaw nga pari kaiton nga panahon. Kamhan impatandeg na Diyos ya toong hinawa ka pagpanaba ka matood nagalaong nga si Hisos kinahanglan mapatay iza para ka tanan mga Yodayo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index