Search form

Howan 11:53

53Kamhan sokad ka pagtipon na mga oloolo na mga Yodayo nagapadazon siran pagsabotsabot kon onhon niran pagpatay kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index