Search form

Howan 11:57

57Insogo sab na mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo nagalaong nga kon may mahagdam ka hinel-an ni Hisos ipakahagdam dazon kay dazaw pamagdakpen iza pagdali.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index