Search form

Howan 12

1Na, enem nga ka aldaw ka wara pen dateng ya pista na mga Yodayo nga mangihaw siran ka mga nati na karniro minbalik si Hisos ka longsod nga Bitani nga hel-anan ni Lazaro nga inbohi naiza pagbalik garing ka lebeng. 2Pagkadelem kaiza nagapakaen siran kan Hisos. Si Marta ya nagaaligara ka makaen. Si Lazaro dizan iza ka mga mintambong ka pagkaen iba kan Hisos. 3Kamhan si Mariya minkawa iza ka tenga na kilo na klasi na lana nga masarang kahamot ani ngaran ya nardo. Waray insaket bisan ono kamhan mahal gazed kon paliten. Kamhan imbo-bo ni Mariya ka paa ni Hisos. Kamhan intrapohan ni Mariya ka toong bohok. Insenep gazed ya lagkaw ka kahamot naiton nga lana.

4Pagkakamhan si Hodas nga taga Kariyoti nga isang sinarigan nga mag-edlaway kan Hisos minbaheg iza kan Mariya nagalaong 5kay ono sa inhanogon sa mo ya lana nga mahamot? Kontana ipakowarta iton kay sobra ka sohol ka napolo nga ka bolan kon paliten. Kamhan ya halin ipanhatag ka mga pobri. 6Ani ini ya baheg ni Hodas kan Mariya. Kamhan diri kon kanang kalooy ka mga pobri kay kawatan gazed si Hodas. Dini ka mga sinarigan ni Hisos iza ya maghipesay ka kowarta piro onay iza mangawat kaiton. 7Minsambag si Hisos kan Hodas nga pabet-i si Mariya kay ya halin na lana nga mahamot gamiten pen naiza iton kay-an ka pag-andam ka kanaong lawas ka paglebeng. 8Ya mga pobri onay siran magaibaiba kamazo. Basta hao diri di madogay dini kamazo kay ampanaw hao dini. Ani ini ya sambag ni Hisos kan Hodas.

9Na, masara gazed nga kataed ya mga Yodayo nakabati nga mindateng di si Hisos ka Bitani. Kamhan min-apas sirang tanan kay gosto anseleng kanangiza daw si Lazaro nga inbohi naiza pagbalik garing ka lebeng. 10Agon ya mga oloolo na mga Yodayo namagsabot siran nga patazen si Lazaro isab 11kay tenged kanangiza mataed ya mga Yodayo nga namiza ka kanirang oloolo dazaw ansakop kan Hisos.

12Pagsonod nga ka aldaw masara gazed nga kataed ya mga mamistahay nga mintambong dini ka siyodad nga Hirosalem. Pagpakabati niran nga hapit di andateng si Hisos ka Hirosalem 13nangotod siran ka mga paka na palmira nga klasi na nizog. Kamhan ipangamay niran kan Hisos ka pagtahod kay ani say batasan niran kon magasogat siran ka hari nga andateng kaniran. Pagsogat niran kan Hisos naninggit siran nga sazaen, sazaen kay iko ya hari nga impakarini na Ginoo. Intagan naiza iko ka dakola nga gahem. Sazaen kay iko matood ya hari nga pinili na Diyos ka mga kaliwatan ni Israil. Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos pagdateng naiza ka Hirosalem.

14Kamhan ya pagkabayo ni Hisos ka isang batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo ani nakatoman ka insoyat na karaang propita nga nagalaong nga 15kamo nga mga taga Siyon, diri kamo magkahaldek. Selengi mazo kay waton di ngarini ya kamazong hari nga nagakabayo ka batan-en pen nga asno. Diri kon maiseg iza paghari naiza ka mga tao. Ani ini ya panan-og na karaang propita na Diyos.

16Kamhan ya pagdateng ni Hisos dizan ka Hirosalem wara pen makasabot ya toong mga sakop kon ono ya kahologan. Kay-an ka pag-oli naiza ngandaked anipen siran nakataremdem nga ya pagdateng naiza nakatoman matood ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanangiza. 17Kamhan ya mga mataed nga tao nga min-iba kan Hisos izang dini kaini ka paghawag naiza kan Lazaro ka paglogwa garing ka lebnganan, siran ya minpanan-og kaiton dizan ka mga tao. 18Kamhan sirang tanan nanogat kan Hisos kay nakabati siran nga inhinang naiza ya timaan nga garing ka Diyos. 19Kamhan nagalaong ya mga Parasiyo nga selengi mazo. Pildi gazed kita kay insakopan iza na masarang kataed nga tao.

20Kamhan may mga tao nga Ginirika ya saba nga namista isab siran kay ansingba siran ka Diyos dizan ka Hirosalem. 21Kamhan siran isab ya ampakilala kontana kan Hisos agon minkarini siran ka isang sinarigan nga si Pilipo nga taga Bitsayda nga longsod doro ka Galiliya. Kamhan minlaong siran nga Nong, kon mahimo ampakigkita kami kan Hisos. 22Agon inkaro ni Pilipo si Andris kay panan-ogan sa. Kamhan sirang dowa minkaro kan Hisos kay ipanan-og nga ampakigkita kanmo ya mga taga Girika. 23Minsambag si Hisos nga mindateng di ya tirmino nga patazen di hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. 24Timan-an mazo gazed ini nga ya isang bolos nga binhi nga homay kon diri itanem daw diri mapatay dalem ka lopa isa ka gazed iton nga binhi. Piro kon itanem mapatay daw tomobo. Kamhan mataed ya ohay. 25Bisan sin-o ya diri ansakop kanao kay nawied iza nga basi patazen iza, diri gazed mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan ya tao nga waray kawied kon patazen iza na mga tao kay hao ya insakopan naiza iza gazed mahatagan ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 26Ya tao nga ampaalagad kanao kinahanglan antoman iza ka kanaong naazakan. Kamhan ya kanaong inkarohan daw toong karohanan mag-anika. Bisan sin-o ya antoman ka kanaong naazakan sazaen iza na kanaong Ama.

27Indogang pen ni Hisos paglaong ka toong mga sinarigan nga mindateng di ya tirmino nga patazen di hao agon mabeg-at gazed ya kanaong hinawa. Daw anhangzo hao ka kanaong Ama dazaw diri ipapatay? Diri sa kay ya tood nao ka pagdateng ngarini koman angeten nao ya kalised. 28Kamhan minpanaba isab si Hisos ka toong Ama daked nagalaong nga Ama, ipasabot mo kaini nga mga tao nga iko ya labaw ka gahem. Kamhan may saba nga minsambag garing daked ka langit nagalaong nga izang dini kaini impakita di nao ya kanaong gahem dizan ka mga inhinang mo. Impakita pen sab nao ya kanaong gahem dizan ka kanmong hinang. Ani ini ya sambag garing daked. 29Kamhan ya mga tao nga nagatindeg dizan nakabati di siran ka tanog na saba. Kamhan minlaong siran nga mindag-ok di sa! Minlaong sab ya mga iba nga impanabaan gazed si Hisos na sinogo na Diyos nga taga langit! 30Kamhan minsambag si Hisos kaniran nga ya saba nga nabatian mazo para kamazo itong panaba diri kon para kanao. 31Ya tirmino ka pagpanhokom na Diyos ka mga tao mindateng di gazed. Bogawen sab si Satanas nga magahari ka mga taga kalibotan. Iitsa gazed iza ngaro ka kadeglem. 32Pagkakamhan niran paglansang kanao ka kros mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Kamhan kabigen nao ya tanan mga tao ngarini kanao. 33Ani ini ya inlaong ni Hisos kay ipasabot kaniran ya kaazi na toong kamatazen.

34Kamhan minsambag ya mga tao nga dizan ka kanaming balaed nabatian nami nga diri mapatay si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Agon kay ono say pagalaong mo nga kinahanglan ilansang ya isang tao nga inngaranan ka minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao? Daw sin-o sa baza ya tao nga inngaranan ka minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao? 35Minsambag si Hisos mahitenged ka toong kaogaringen nagalaong nga hao ya tag-iza ka kapawa. Kamhan makawara hao ka kadeglem dalem ka hena-hena na mga tao. Ka diri kon madogay ampanaw hao dini ka kalibotan. Agon ka dini pen hao kamazo komarini kamo kanao kay basi madaeg kamo ka tag-iza ka kadeglem. Kay ya tao nga magapanaw ka kadeglem wara iza mahagdam kon ankar-in sa iza pasinged. 36Ka dini pen hao kamazo magtoo kamo kanao nga tag-iza ka kapawa. Kamhan makaangay kamo ka kapawa.

Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiza minbelag iza kaniran. Diri siran mahagdam kon ankar-in sa iza. 37Bisan inhinang naiza ya mga mataed nga timaan garing ka Diyos diri antoo ya mga Yodayo kanangiza. 38Agon mintoman ya panan-og ni Isayas nga karaang propita na Diyos kay kawandini pen minlaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged kan Kristo nga Ginoo, waray antoo ka kanaming panan-og mahitenged kan Kristo bisan impakita na Ginoo ya mga mataed nga timaan dizan kanangiza. Ani ini ya daan inlaong ni Isayas. 39May iba pen nga sinoyat ni Isayas nagalaong nga diri mahimo ya pagtoo na mga Yodayo kan Hisos kay 40singed ka impakabota na Diyos ya kanirang mata. Impagahi isab naiza ya kanirang otok dazaw diri siran makasabot kay diri siran gosto nga ambiza ka kanirang mga sala. Agon diri siran tagan na Diyos ka magazong hena-hena. 41Ani ini ya inlaong ni Isayas kay kawandini pen minkita gazed iza ka pagkaGinoo ni Hiso Kristo nga Maanak na Diyos. Kamhan minpanan-og si Isayas daan mahitenged ka pagdateng ni Hisos ngarini ka kalibotan. 42Kamhan dizan ka mga oloolo na mga Yodayo mataed ya mga mintoo kan Hisos. Kamhan mahaldek siran ka pagpanan-og ka kanirang pagtoo kay basi pamogawen siran na mga Parasiyo dizan ka singbahan na mga Yodayo. 43Ani ini ya kanirang batasan kay impalabi niran ya pagsaza na mga tao kaniran ka pagsaza na Diyos.

44Kamhan si Hisos minbaskeg iza ka toong saba nagalaong nga ya tao nga mintoo kanao diri kon hao ka lamang ya intoohan naiza basta antoo isab iza ka Diyos nga minpakarimbaba kanao. 45Ya tao nga nakakita kanao nakakita isab iza ka Diyos nga minpakarimbaba kanao. 46Hao nga tag-iza ka kapawa mindateng hao dini ka kalibotan dazaw bisan sin-o ya antoo kanao kaw-en nao ya kadeglem dalem ka toong hena-hena. 47Bisan sin-o ya ampanalinga ka kanaong pagsindo kamhan diri iza antoman, diri kon hao ya anhokom kanangiza kay diri kon ani ya kanaong tozo. Hinoa minkarini hao dazaw antabang hao ka mga tao dazaw diri siran pahamtangan na Diyos ka silot ka kanirang mga sala. 48Kay-an ka kataposan nga aldaw may maghohokom ka tao nga diri ansakop kanao daw diri antoman ka kanaong pagsindo. Ya kanaong sindo nga indirian na tao ani gazed ya maghohokom kaiton nga tao kay-an ka kataposan nga aldaw. 49Kay ya impanaba nao diri kon garing ka kanaong kaogaringeng katenged basta ya kanaong Ama nga minpakarimbaba kanao ani minsogo kon ono say kanaong ipanaba. 50Mahagdam hao nga ya toong kasogoan magahatag matood ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Agon ya kanaong impanaba kamazo si Ama ya minsogo kanao. Ani ini ya pagsindo ni Hisos ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index