Search form

Howan 12:1

1Na, enem nga ka aldaw ka wara pen dateng ya pista na mga Yodayo nga mangihaw siran ka mga nati na karniro minbalik si Hisos ka longsod nga Bitani nga hel-anan ni Lazaro nga inbohi naiza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index