Search form

Howan 12:12

12Pagsonod nga ka aldaw masara gazed nga kataed ya mga mamistahay nga mintambong dini ka siyodad nga Hirosalem. Pagpakabati niran nga hapit di andateng si Hisos ka Hirosalem

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index