Search form

Howan 12:14

14Kamhan ya pagkabayo ni Hisos ka isang batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo ani nakatoman ka insoyat na karaang propita nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index