Search form

Howan 12:15

15kamo nga mga taga Siyon, diri kamo magkahaldek. Selengi mazo kay waton di ngarini ya kamazong hari nga nagakabayo ka batan-en pen nga asno. Diri kon maiseg iza paghari naiza ka mga tao. Ani ini ya panan-og na karaang propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index