Search form

Howan 12:16

16Kamhan ya pagdateng ni Hisos dizan ka Hirosalem wara pen makasabot ya toong mga sakop kon ono ya kahologan. Kay-an ka pag-oli naiza ngandaked anipen siran nakataremdem nga ya pagdateng naiza nakatoman matood ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index